Menu

Pedagogika

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.

Studia pedagogiczne to studia zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na Pedagogikę.

Pedagogika to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Być może dlatego do dziś trwają spory czy pedagogika jest nauką społeczną, czy humanistyczną. Jedno jest pewne – student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy.

Wychowanie młodych pokoleń to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego przyszły pedagog zapoznaje się z niuansami systemu edukacji, metodyką nauczania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych i ludzi w wieku podeszłym. Studia pedagogiczne mają charakter praktyczny, niezbędna jest więc realizacja praktyk zawodowych na terenie placówek edukacyjnych. Tym samym, praktyki szkolne stają się jednym z ważniejszych testów przydatności kandydatów do zawodu.

Pedagog, który może uczyć także przedmiotów szkolnych (w zależności od ukończonej specjalności), na różnym poziomie zaawansowania, prowadzić różnego typu zajęcia ma duże szanse na rynku pracy (np. pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny). Pedagog w zależności od ukończonej specjalności może również prowadzić praktykę terapeutyczną, zająć się resocjalizacją, doradztwem zawodowym, mediami, nowymi technologiami, zarządzaniem oświatą, pracą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i socjalnych oraz wieloma innymi zagadnieniami.

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia w WSP praktyczny profil studiów – modułowy program nauczania – efekty kształcenia Studia trwają sześć semestrów. Studenci mają możliwości wyboru w zakresie trybu nauki – formy studiów oraz studiowanej specjalności.
Kształcenie na studiach pedagogicznych w Warszawie realizowane jest w jednym z dwóch trybów nauki (forma studiów):

 • trzyletnich stacjonarnych studiach licencjackich
 • trzyletnich niestacjonarnych studiach licencjackie

Niezależnie od trybu nauki studenci osiągają takie same efekty kształcenia, realizują taki sam program merytoryczny, dokonują wyboru spośród takich samych specjalności, realizują trzymiesięczne praktyki zawodowe, a studia kończą przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.
Studia pedagogiczne pierwszego stopnia mają charakter kwalifikacyjny, co wiąże się z obligatoryjnym wyborem ścieżki specjalizacyjnej wynikającej z zainteresowań studenta i jego planów zawodowych.

 

Na kierunku dostępne są specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Logopedia
 • Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Pedagogika szkolna z socjoterapią
 • Opiekuńczo-wychowawcza
 • Opieka nad osobami starszymi – Gerontologia

Praktyczny profil studiów
Niezależnie od formy studiów kształcenie na kierunku nastawione jest na kształtowanie praktycznych umiejętności i kompetencji, niezbędnych w pracy pedagogicznej, w tym również wykonywaniu zawodu nauczyciela. Ponad połowa godzin zajęć dydaktycznych (750-1000 godzin w zależności od formy studiów) przewidzianych w programie studiów ma charakterze warsztatowy, ćwiczeniowy i konwersatoryjnym, a praktyki zawodowe związane ze studiowaną specjalnością trwają trzy miesiące.

 

Modułowy program nauczania
Program studiów pedagogicznych realizowany jest w ramach pięciu zasadniczych modułów kształcenia: ogólnym, kierunkowym, specjalnościowym, kształcenia praktycznego, przygotowania do egzaminu dyplomowego.
Moduł kształcenia ogólnego obejmuje kształcenie w zakresie językowym, umiejętności i kompetencji interpersonalnych, umiejętności i kompetencji społecznych (w tym przedsiębiorczości, planowania rozwoju osobistego i zawodowego), technologii informacyjnych.
Moduł kształcenia kierunkowego zawiera treści specyficzne dla szeroko rozumianej pedagogiki. Kształcenie w tym module ma charakter interdyscyplinarny, a jego wynikiem jest rzetelna wiedza pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna charakteryzująca absolwenta studiów pedagogicznych.
Moduł kształcenia w zakresie wybranej specjalności oznacza realizację treści istotnych dla danej specjalności, co prowadzi do nabycia określonych kwalifikacji zawodowych.
Moduł studenckich praktyk zawodowych to możliwość weryfikacji wiedzy teoretycznej  w praktyce działalności konkretnej placówki edukacyjnej, ale także szansa na nabycie i doskonalenie umiejętności warsztatowych i metodycznych oraz rozwój kompetencji społecznych niezbędnych w pracy pedagoga. Praktyki zawodowe w łącznym wymiarze trzech miesięcy (240 godzin) realizowane są od drugiego semestru studiów.
Moduł przygotowujący do egzaminu dyplomowego obejmuje: seminarium dyplomowe realizowane na trzecim roku studiów, przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej z zakresu problematyki związanej ze studiowaną specjalnością, albo alternatywnie – przygotowanie i realizację dyplomowego projektu edukacyjnego związanego ze studiowaną specjalnością, przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Program nauczania w zakresie pedagogiki realizowany jest w trakcie 1500 do 2000 godzin zajęć dydaktycznych (łącznie z praktyką zawodową) w zależności od wybranego trybu nauki (formy studiów).
 
 
 

 

 

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Studia II stopnia w WSP praktyczny profil studiów. Studia trwają cztery semestry. Studenci mają możliwości wyboru w zakresie trybu nauki – formy studiów oraz studiowanej specjalności.

Absolwenci uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pedagogika w Uczelni Społeczno Medycznej będą kompleksowo i interdyscyplinarnie przygotowani do projektowania i implementacji programów, narzędzi oraz strategii, które przyczynią się do zmiany powyższych wskaźników na lepsze. Przysłużą się temu między innymi praktyczne przedmioty z zakresu pozyskiwania dotacji oraz ich wykorzystywania do projektowania działań z zakresu edukacji, partycypacji społecznej i międzypokoleniowej, aktywizacji zawodowej i wolontariackiej osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.

Powyższe koreluje z wytycznymi formalnymi Unii Europejskiej, która nałożyła na państwa członkowskie obowiązek dbania o zwiększanie dostępu do uczenia się przez całe życie. Koncepcja life long learning zakłada bowiem zwiększenie powszechnego dostępu do edukacji i informacji oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, zwiększenie środków, rangi i innowacyjności w zakresie uczenia się/nauczania. Wynika z tego także tematyka zaproponowanych przez nas specjalności, które docelowo mają wykształcić absolwenta potrafiącego projektować działania edukacyjno- aktywizujące oraz pełnić rolę doradcy personalnego czy zawodowego.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika w INS WSP w Warszawie będą przygotowani kompleksowo także do szerokiej działalności profilaktycznej, która jest jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rosnąca przemoc i nadużywanie środków psychoaktywnych u coraz młodszych uczniów stanowi niezwykle poważny problem, dotkliwy nie tylko dla wielu rodzin, ale też nauczycieli i wychowawców oraz pedagogów szkolnych w całej Polsce

 

Proponowane specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Logopedia
 • Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Pedagogika szkolna z socjoterapią
 • Opiekuńczo-wychowawcza
 • Opieka nad osobami starszymi – Gerontologia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów drugiego stopnia studiów na kierunku pedagogika realizowanych w Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie zdobędzie pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które będzie mógł wykorzystać w dalszej pracy nad sobą oraz w aktywności zawodowej. W zakresie wiedzy absolwenta omawianego kierunku będzie leżała między innymi pogłębiona znajomość terminologii z zakresu antropologii kulturowej, współczesnych problemów edukacji, psychologii, metodologii badań pedagogicznych, źródeł i miejsca pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązaniach z innymi dyscyplinami nauki. Absolwent będzie się odznaczał uporządkowaną i pogłębioną wiedzą na temat rozwoju człowieka w cyklu życia i patologii, które mogą się u niego pojawiać zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, a także rodzajów struktur i więzi społecznych oraz rządzących nimi prawidłowości i funkcjonowania wybranych polskich i zagranicznych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i/lub terapeutycznych oraz ich klientów, podopiecznych, pracowników. W skład natomiast umiejętności, jakimi będzie dysponował absolwent studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika wejdą między innymi: pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych oraz sprawnego korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Do pożądanych umiejętności absolwenta omawianego kierunku studiów dołączą także klarowne, spójne i precyzyjne wypowiadanie się w mowie i piśmie, umiejętności autoprezentacji i argumentowania oraz umiejętności badawcze, w tym obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz dobieranie środków i metod pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych. Absolwent studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika w WSP w Warszawie będzie ponadto potrafił twórczo animować prace nad rozwojem zarówno własnym, jak i uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz całożyciowego uczenia się. Do kompetencji społecznych, w jakie będzie wyposażony absolwent, zaliczamy między innymi pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, utożsamianie się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie w projektowanie i realizowanie działań pedagogicznych w różnych środowiskach, co będzie wynikało z zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Towarzyszyć temu będzie wysoki poziom wrażliwości oraz poczucie odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.

 

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI: ANDRAGOGIKA I DORADZTWO PERSONALNO-ZAWODOWE

Absolwent prezentowanej specjalności zdobędzie gruntowne przygotowanie psychopedagogiczne oraz specjalistyczną pogłębioną wiedzę z zakresu profesjonalnego, twórczego nauczania, animowania i wspierania osób dorosłych i starszych, zarówno w procesie edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz nieformalnej. W zakresie wiedzy teoretycznej absolwent specjalności będzie znał uwarunkowania zdrowego i patologicznego funkcjonowania osób dorosłych i starszych oraz profilaktyki chorób i zaburzeń. Ponadto zdobędzie informacje na temat profesjonalnego planowania i realizacji zadań opiekuńczo-terapeutycznych nad sprawnymi oraz niepełnosprawnymi klientami instytucji pomocowych. Absolwenci opisywanej specjalności będą potrafili diagnozować aktualne i potencjalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu osób dorosłych i seniorów oraz projektować i prowadzić zajęcia z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego, coachingu i wspierania rozwoju osobistego. Poprzez takie formy, jak treningi umiejętności społecznych, warsztaty autoprezentacji, konwersatoria oraz projekty zespołowe, studenci zakończą etap swojej edukacji z szerokim wachlarzem umiejętności organizacyjno-animacyjnych w zakresie aktywizacji społeczno-kulturalnej, pedagogiki czasu wolnego czy pozyskiwania środków na realizację projektów ministerialnych i komercyjnych, doradztwa personalnego i zawodowego czy placówek wspomagania rozwoju osobistego i zawodowego. Tak rozumianym umiejętnościom będzie towarzyszyło twórcze i otwarte podejście na potrzeby osób dorosłych oraz gotowość do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności zawodowych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą mogły być wykorzystywane w poradniach, placówkach edukacyjno-szkoleniowych, instytucjach związanych z aktywizacja zawodową, instytucjach porządku publicznego i wsparcia społecznego, organizacjach pozarządowych czy ośrodkach kultury, sanatoriach i ośrodkach rekreacyjnych na takich stanowiskach, jak: specjalista ds. edukacji osób dorosłych, doradca edukacyjny, doradca zawodowy, andragog, animator kultury, instruktor zawodu, instruktor w miejskim/wiejskim ośrodku kultury, coach kariery, trener, szkoleniowiec.

 

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI: PEDAGOGIKA SZKOLNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ

Absolwent prezentowanej specjalności posiada pogłębioną wiedzę i niezbędne umiejętności w zakresie podejmowania i realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych, profilaktycznych oraz diagnostyczno-terapeutycznych. Wie, w jaki sposób łączyć wiedzę psychologiczno-pedagogiczną z działalnością praktyczną podejmowaną w placówkach szkolnych i w różnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych oraz przejawiających różnorodne trudności wychowawcze. Absolwent tej specjalności jest przygotowany w zakresie diagnozowania zaburzeń i organizowania procesu socjoterapeutycznego z użyciem różnorakich form i metod pracy. Wyposażony jest również w szereg umiejętności niezbędnych do planowania i organizowania wczesnej oraz systematycznej pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym uzależnieniem lub nieprawidłowym rozwojem. Co więcej absolwent omawianej specjalności prezentuje refleksyjną postawę wobec własnych kompetencji społecznych związanych z rozwojem zawodowym, a także tworzeniem i doskonaleniem warsztatu własnej pracy. Dzięki uzyskanym kompetencjom, absolwent specjalności Pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień i socjoterapią uzyska kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w takich placówkach, jak powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, szkoły i placówki edukacyjno-profilaktyczne, schroniska dla nieletnich, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne.

 

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL