Menu

Dietetyka

 

 

Dietetyka

 

Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Dietetyka zajmuje się: zasadami żywienia człowieka zdrowego; zasadami żywienia człowieka chorego; oceny stanu odżywienia; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; zapobiegania chorobom zależnym od żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania; biochemicznymi podstawami żywienia; prowadzenia edukacji żywieniowej; psychologią żywienia; technologiami gastronomicznymi.

 

Często dietetyka mylona jest z technologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowała się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka chorego jak i zdrowego. Dietetyka zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

 

Dietetyka powiązana jest ściśle z: medycyną, farmakologią, bromatologią, chemią żywności, biologią i mikrobiologią, psychologią.

 

Kierunek Dietetyka przygotowuje między innymi do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych systemów, zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób.

 

Absolwent Dietetyki ma bardzo szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia. Zwykle kieruje swoje pierwsze kroki do publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Gdy zyska już doświadczenie zawodowe oraz osiągnie pierwsze sukcesy, otwiera własny gabinet dietetyczny, w którym przyjmuje pacjentów i prowadzi konsultacje dietetyczne. W swojej pracy współdziała z lekarzami i terapeutami.

 

STUDIA I STOPNIA

 

Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów I stopnia:

 

 • studia licencjackie stacjonarne (dzienne) trzyletnie (6 semestrów), oraz
 • studia licencjackie niestacjonarne (zaoczne) trwające również trzy lata (6 semestrów).

 

Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom licencjata dietetyki w jednej 
z następujących specjalności:  

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka sportowa i odnowa biologiczna
 • Poradnictwo żywieniowe 
 • Psychodietetyka
 • Dietetyka personalna i trener zdrowia
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia

Po ukończeniu studiów z zakresu dietetyki, nasz absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi kontrolować  jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Dietetyk potrafi dokonać oceny stanu od żywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne. Zna zasady edukacji żywieniowej i jest przygotowany do jej prowadzenia. Absolwenci kierunku dietetyka w naszej szkole w Warszawie mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Są przygotowani do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego dzięki osobnym, przygotowującym do tego wyzwania, zajęciom..

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Program kształcenia na kierunku dietetyka oparto na pięciu zasadniczych modułach kształcenia, obejmujących trzy moduły przedmiotów obowiązkowych (ogólne, podstawowe i kierunkowe) oraz dwa moduły fakultatywne – specjalnościowe.

 

 • Moduł przedmiotów ogólnych, w wymiarze 240 godzin na studiach dziennych i 170 na zaocznych, obejmuje przedmioty wymagane i niezbędne studentowi niemal na wszystkich kierunkach studiów (m.in. język angielski, wychowanie fizyczne, ochrona własności intelektualnej, bhp i ergonomia).
 • Moduł przedmiotów podstawowych, w wymiarze 855 godzin na studiach stacjonarnych i 470 na niestacjonarnych, obejmuje przedmioty z zakresu nauk podstawowych dla kierunku dietetyka, w tym także z dyscyplin pokrewnych takich jak chemia i biologia. W ramach tego modułu realizowane jest seminarium dyplomowe, obowiązujące wszystkich studentów dietetyki, niezależnie od obranej specjalności, a także przedmioty poszerzające wiedzę humanistyczna studenta, takie jak socjologia, pedagogika czy etyka.
 • Moduł przedmiotów kierunkowych, o łącznej liczbie godzin 735 na studiach stacjonarnych i 360 godzin na niestacjonarnych, stanowi wprowadzenie do kształcenia specjalistycznego, dając solidne podstawy z wiedzy o żywieniu, farmakologii żywienia, chorobach związanych z nieprawidłowym żywieniem, technologii produkcji potraw itp. Do tego modułu kształcenia zaliczono również praktyki studenckie, które przewidziano dla wszystkich studentów.
 • Specjalność fakultatywna „Poradnictwo żywieniowe”, która obejmuje 440 godzin zajęć na studiach stacjonarnych oraz 340 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych, przygotowuje studentów do planowania i opracowywania jadłospisów zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania. Program obejmuje tematykę z zakresu żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń,  żywienia kobiet w ciąży i dzieci, co pozwoli absolwentowi profesjonalnie udzielać porad z zakresu dieto terapii. Absolwent tej specjalności na studiach z zakresu dietetyki będzie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych, turystycznych a także w usługach cateringowych. Będzie przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prawidłowym żywieniem.
 • Studenci specjalności „Psychodietetyka” zrealizują 11 przedmiotów, których łączny wymiar wyniesie, podobnie jak przy poprzedniej specjalności, 440 godzin zajęć na studiach stacjonarnych oraz 340 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych. W programie tej specjalności „zawarto kilka przedmiotów ściśle związanych z psychologią człowieka (psychologia żywienia, psychologia osobowości i motywacji, psychologiczne i medyczne aspekty zachowań zdrowotnych i odchudzania). Wiedza uzyskana w ramach specjalności pozwoli absolwentom dietetyki wykształcić umiejętność diagnozowania przyczyn zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. otyłości, anoreksji, bulimii, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca). Dietetyk, który ukończy tę specjalizację  może pracować m.in. jako dietetyk w  przychodniach  i gabinetach specjalistycznych, prowadzić własną działalność w zakresie porad dietetycznych, propagator zdrowego trybu życia (połączenie elementów terapii psychologicznej i dietetycznej).

 

 

STUDIA II STOPNIA

 

Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów II stopnia – studia niestacjonarne (4 semestry)).

 

Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom magistra dietetyki w jednej z następujących specjalności:

 • Poradnictwo dietetyczne
 • Nutrigenetyka i nutrigenomika
 • Psychodietetyka
 • Dietetyka kliniczna
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia 

 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „DIETETYKA” O PROFILU PRAKTYCZNYM

 

Przyjęcia na studia magisterskie zaoczne z zakresu dietetyki w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społęczno Medycznej w Warszawie odbywają się bez egzaminów wstępnych. Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „dietetyka” upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Szczególne wymagania dla kandydatów kierunku „dietetyka” studia drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „dietetyka”.
Kandydat na zaoczne studia magisterskie „dietetyka” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) – zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.

 

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „DIETETYKA” O PROFILU PRAKTYCZNYM.

Studia drugiego stopnia kierunku „dietetyka” w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie będą trwać 2 lata (4 semestry) i odbywają się w formir niestacjonarnej.  W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem w ciągu 4 semestrów w ramach dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów w ciągu semestru) w systemie zjazdów (średni co dwa tygodnie) (zajęcia w godzinach 08.00 – 18.15). Studia kończą się napisaniem,  złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra dietetyki. 

 

 PROGRAM I PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „DIETETYKA” O PROFILU PRAKTYCZNYM.

Niestacjonarne studia magisterskie na kierunku „dietetyka” w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie , w kontekście zakładanych efektów kształcenia, mieści się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Stanowi wypadkową trzech dziedzin nauki: nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne i nauki medyczne oraz mieszczących się w nich dwóch dyscyplin naukowych: biologia medyczna i medycyna.

 

Podstawą dla sformułowania efektów kształcenia są charakterystyki poziomu 7. (studia drugiego stopnia) dla obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. 2016 poz. 1594).

 

 WYBRANE REALIZOWANE PRZEDMIOTY W MODUŁACH

Patofizjologia kliniczna, Immunologia, Elementy psychologii i komunikacji interpersonalnej, Podstawy przedsiębiorczości z elementami prawa, Diagnostyka laboratoryjna, Chemiczne aspekty żywności, Somatometria, Dietetyka specjalistyczna, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, Demografia i epidemiologia żywieniowa, Nietolerancje pokarmowe i alergologia, Nutrigenomika, Profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

 

 • Specjalność – Psychodietetyka – Psychospołeczne, kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania zachowań zdrowotnych, Psychologia osobowości, Psychologia zdrowia i żywienia, Terapia zaburzeń odżywiania, Terapia odwagi i otyłości, Promocja zdrowego stylu życia, edukacja i poradnictwa, Coaching i trening umiejętności interpersonalnych, Toksykologia i skutki zdrowotne stosowania substancji psychoaktywnych, Pracownia dietetyki i żywienia.
 • Specjalność – Poradnictwo dietetyczne – Poradnictwo żywieniowe i ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe, Ocena sposobu żywienia i stanu odżywiania, Choroby dietozależne, Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących, Dietetyka kliniczna, Żywienie dzieci i młodzieży, Żywienie osób w podeszłym wieku, Suplementy diety, Psychologiczne metody poradnictwa żywieniowego, Pracownia dietetyki i żywienia.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL