Menu

Administracja

Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Jako system, administracja stanowi zbiór powiązanych ze sobą i współpracujących instytucji. Źródeł administracji, pojmowanej jako zarząd państwem, należy szukać w starożytnych despotiach wschodnich (Egipt, Persja), a także w innych regionach świata, w których w starożytności istniały państwa posiadające własny zarząd.

Studiowanie Administracji wymaga pewnych określonych cech osobowości. Niezbędna jest skrupulatność, pieczołowitość, rzetelność, umiejętność utrzymywania porządku oraz sumienność i pracowitość. Nie każdy kandydat ma takie cechy.

Na administacji mamy wiele przedmiotów, można przypuszczać, że będziesz zaskoczony ich ilością. Administracja to niełatwe studia. W planie zajęć na tym kierunku możesz odnaleźć przedmioty takie jak: etyka, podatki i prawo podatkowe, zamówienia publiczne, prawo pracy, statystyka z demografią, logika praktyczna, organizacja i kierownictwo, doktryny polityczno-prawne, prawo administarcyjne, prawo wykroczeń i wiele innych.

Mówi się, że trudno dziś o państwowy etat w urzędzie, jednak warto próbować do skutku. Wielu urzędników przechodzi na emeryturę, tworząc miejsca pracy dla młodych kadr. Jeżeli osoba, która może się pochwalić ukończeniem Administracji nie uzyska pracy instytucjach publicznych – nic straconego. W wielu firmach, korporacjach, przedsiębiorstwach potrzeba świetnie wyszkolonych pracowników administracji.

 Studia I- go stopnia

Administracja to popularny kierunek studiów I stopnia, które odbywają się w 6-cio semestralnym systemie kształcenia stacjonarnego lub niestacjonarnego. Przyszli studenci Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie, którzy planują rozpocząć naukę na tym kierunku mają możliwość wybrania jednego z dwóch trybów nauki:

 • studia licencjackie (trzyletni system nauki stacjonarnej)
 • studia licencjackie (trzyletni system nauki niestacjonarnej)

Absolwenci studiów otrzymują dyplom licencjata administracji potwierdzający ich kwalifikacje w ramach jednej ze specjalności:

 

 • Administrowanie bezpieczeństwem publicznym

   – w ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu m.in. znajomości konstytucyjnego systemu organów państwa, tego, jaką rolę pełnią one w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej, posługiwania się różnymi technikami negocjacji. Odbywają praktykę w takich jednostkach jak np. Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Komenda Miejska Policji, Straż Graniczna, szpitale. Studenci zyskują odpowiednie przygotowanie do pracy w instytucjach administracji publicznej w Polsce, jak również we wszelkich innych podmiotach, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo publiczne.

 • Samorząd terytorialny

   – jest bardzo ciekawą specjalnością studiów, adresowaną do osób, które interesują się zagadnieniami prawo-ekonomicznymi i naukami społecznymi. Poza znajomością podstawowych zagadnień, wśród cech mile widzianych u kandydatów przyda się analityczny umysł, zdolność logicznego myślenia, a także umiejętność formułowania wniosków. Nauka polega na zgłębieniu wiedzy na temat organizowania i funkcjonowania struktur państwa w Polsce. Studenci nabywają np. umiejętność analizowania, oceniania i interpretowania procesów, jakie zachodzą w małych i dużych społecznościach. Dotyczyć one mogą ekonomii i polityki. Docelowe miejsca pracy to administracja państwowa i stanowiska urzędnicze.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 

  to specjalność bardzo popularna, ponieważ w każdym przedsiębiorstwie czy organizacji może przydać się wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim – niezależnie od pełnionego stanowiska. Studenci podczas wykładów, ćwiczeń czy seminariów uczą się m.in. jak dobierać pracowników, przygotowywać szkolenia, oceniać osoby zatrudnione, kształtować system wynagrodzeń. Gdzie znajdą pracę? Z pewnością mogą zostać zatrudnieni jako specjaliści ds. personalnych w działach personalnych lub agencjach personalnych, jak również jako menadżerowie średniego i wyższego szczebla.

 • Zarządzanie ochroną zdrowia

   – celem studiów na tej specjalności jest przekazanie studentom szeroko rozumianej wiedzy w zakresie zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich. Zarządzanie służbą zdrowia w XXI w. jest dużym wyzwaniem i wiąże się m.in. ze śledzeniem wszelkich zamian, jakie zachodzą w systemie ochrony zdrowia. Studia przeznaczone są dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej, pracowników NFZ oraz innych instytucji, które na co dzień dysponują środkami na opiekę zdrowotną. To kierunek, który gwarantuje zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie m.in. zarządzania, ekonomii i finansów.

 • Zarządzanie oświatą i placówkami kultury

 

 • Bezpieczeństwo informacji 

 

 • Studies in English Specialty: Foreign Business Administration

Podczas studiów, studenci zdobędą nie tylko wiedzę z zakresu administracji. Studia wyposażą ich również w szeroki zasób informacji odnośnie nauk społecznych, prawa, a także podstaw ekonomii i zarządzania. Zdobytą wiedzę będą potrafili wykorzystać w pracy zawodowej przy jednoczesnym zachowaniu zasad etycznych. Kierunek otworzy przed nimi perspektywy pracy w różnych rodzajach administracji, a także instytucjach o profilu niepublicznym, w których z pewnością przyda się również znajomość stosowania prawa.

Program studiów

W ciągu trzyletniego programu studiów przewidziano realizację pięciu zasadniczych modułów kształcenia. Trzy z nich to moduły obowiązkowe, które obligują studentów do uczestniczenia w zajęciach o charakterze ogólnym, podstawowym i kierunkowym. Pozostałe dwa moduły mają wymiar fakultatywno – specjalnościowy. Zgodnie z tym, studia obejmują realizację następujących modułów obowiązkowych:

 • Moduł przedmiotów ogólnych, w zakres którego wpisują się:
  • przedmioty obowiązkowe, wiodące na wszystkich kierunkach studiów, są to m. in. język angielski, ochrona własności intelektualnej, ergonomia, a także wychowanie fizyczne i znajomość zasad BHP,
  • przedmioty zaznajamiające z głównym kierunkiem kształcenia, czyli tematyką prawno administracyjną ze szczególnym naciskiem na prawo międzynarodowe, organizację ochrony środowiska oraz logikę prawniczą,
  • przedmioty, które wzbogacają wiedzę humanistyczną o filozofię i podstawy wiedzy psychologicznej.
 • Moduł przedmiotów podstawowych, który obejmuje:
  • przedmioty, które wyposażają przyszłego absolwenta w wiedzę z zakresu historii administracji oraz samej administracji w ogóle, podstawy rządzące mikro- i makroekonomią, prawo administracyjne oraz postępowanie administracyjne. W ramach tego modułu, studia zakładają również uczestnictwo studentów, niezależnie od wybranej specjalizacji w obowiązkowym seminarium dyplomowym.
 • Moduł przedmiotów kierunkowych realizowany jest w wymiarze przygotowującym studentów do kształcenia specjalistycznego. W ramach tego modułu studia dają studiującym administrację solidne podstawy dotyczące wiedzy o administracji i prawie administracyjnym szczególnie w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego, prawa cywilnego z umowami w administracji, instytucji i źródeł prawa UE, zamówień publicznych, a także z dziedzin takich, jak legislacja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji czy techniki negocjacji i mediacji w administracji.

Poza uczestnictwem w modułach obowiązkowych, na studiach wprowadzono obowiązek odbycia praktyk studenckich. Dotyczy to wszystkich osób studiujących administrację.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL