Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
UWAGA PROMOCJA
Dla pierwszych 10 osób, które złożą dokumenty na kierunek Pedagogika promocyjne czesne za semestr I - sprawdź opłaty
ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA I STOPNIA:
O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający:
 • Świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach nowej matury lub świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach starej matury.
 • Dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaurate Organization z siedzibą w Genewie.
 • Świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów:
 • świadectwa dojrzałości
 • kserokopii dowodu osobistego - oryginał do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • 2 aktualnych fotografii podpisanych z tyłu imieniem i nazwiskiem
 • zaświadczenia od Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia, starsze zaświadczenia nie będą przyjmowane)
 • podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego - plik do pobrania
 • kserokopii dowodu wpisowego (dot. Kosmetologii)
 • cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia muszą złożyć dokument poświadczający znajomość języka polskiego
W razie braku dokumentu poświadczającego znajomość języka, Uczelnia będzie potwierdzać stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim podczas rozmowy wstępnej z kandydatem na studia. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia muszą posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W przypadku nie posiadania polisy Cudzoziemcy zobowiązani są przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu nauki. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń: Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2017/2018:

 • Limity przyjęć może zostać zwiększony na mocy Zarządzenia Rektora.
 • Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna Uczelni.
 • Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzeniu dokumentów kandydatów pod względem wymagań formalnych.
 • Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni w terminie
 • 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 • Podstawą odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w liceum dla młodzieży, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, (22) 870 00 01 lub mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w dziekanacie uczelni przy ul. Kaleńskiej.