Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania.

Do zadań Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości należy:
  1. Kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
  2. Wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji, za wykonywaną pracę, nawyku ciągłego kształcenia i poszanowania praw drugiego człowieka;
  3. Rozwijanie i upowszechnianie oświaty, kultury, postępu ekonomicznego i technicznego w społecznościach lokalnych i regionalnych;
  4. Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
  5. Kształcenie i doskonalenie kadr naukowo-dydaktycznych;
  6. Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
  7. Działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
  8. Stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych;