Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna to trwające trzy semestry studia podyplomowe, które mają na celu przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia indywidualnych, oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi wykazującymi trudności w procesie uczenia się. Słuchacze zyskują kompleksowe przygotowanie w zakresie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, zapoznając się między innymi z takimi zagadnieniami, jak założenia i organizacja terapii pedagogicznej, elementy psychologii wychowawczej czy wybrane aspekty z zakresu logopedii. Celem studiów jest rozwijanie kompetencji umożliwiających Absolwentom diagnozowanie, prowadzenie zajęć dla uczniów z zaburzeniami zachowania i trudnościami w uczeniu się oraz tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych.
Adresaci studiów:
Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna są skierowane do osób legitymujących się tytułem magistra lub licencjata, które chciałyby uzyskać pełne przygotowanie do pracy z dziećmi oraz młodzieżą, nieradzącą sobie z realizacją programu nauczania szkolnego w szkołach masowych i specjalnych. Adresatami studiów są w szczególności nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy szkolni, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pracownicy instytucji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką związaną z trudnościami w uczeniu się.
Ramowy program studiów uwzględnia m.in. takie przedmioty, jak:
  • współczesne tendencje w terapii dzieci oraz młodzieży,
  • wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej,
  • umiejętności wychowawcze,
  • metodyka postępowania psychologiczno – pedagogicznego,
  • wybrane zagadnienia z logopedii,
  • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania oraz matematyki,
  • diagnoza i terapia rodziny,
  • organizacja procesu terapeutycznego,
  • diagnoza funkcjonalna dziecka,
  • metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.
Czas trwania studiów to 3 semestry (łącznie 345 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.