Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Trwające trzy semestry studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego mają na celu przekazanie Absolwentom wiedzy oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii, w wymiarze niezbędnym do uzyskania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego i sprawowania stanowiska nauczyciela. Program studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w standardach nauczycielskich. Ukończenie studiów daje profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 131).
Adresaci studiów:
Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego są przeznaczone dla nauczycieli, którzy legitymują się wykształceniem wyższym, ale nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz dla kandydatów na nauczycieli. Studia kierowane są również do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.
W ramowym programie studiów znalazły się m.in. następujące przedmioty nauczania:
  • pedagogika społeczna,
  • elementy psychologii dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwoju,
  • elementy pedagogiki specjalnej,
  • psychologia ogólna, wychowawcza i społeczna,
  • dydaktyka ogólna,
  • podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • metodyka nauczania wybranych przedmiotów na poziomie edukacji szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,
  • technologia informatyczna,
  • kultura języka i emisja głosu.
Czas trwania studiów to 3 semestry (łącznie 480 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.