Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Cel studiów:
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe to dwusemestralne studia podyplomowe, które mają na celu dostarczenie pogłębionej i specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa w wymiarze wewnętrznym oraz międzynarodowym. Kształcenie jest ukierunkowane na zrozumienie militarnych i pozamilitarnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a także na poznanie najważniejszych zasad związanych z reagowaniem i zarządzaniem kryzysowym. Studia umożliwiają Słuchaczom między innymi zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania zagrożeniom oraz usuwania ich negatywnych skutków w sferze społecznej, politycznej, wojskowej i ekonomicznej. Adresaci studiów:
Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe, legitymujących się tytułem licencjata bądź magistra, które są zainteresowane tematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz zarządzania kryzysowego. Studia są kierowane w szczególności do pracowników administracji centralnej i terenowej, kadry pedagogicznej oraz oficerów Wojska Polskiego i Policji. Ramowy program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty:
  • bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce,
  • zarządzanie bezpieczeństwem,
  • ekonomiczne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa,
  • system organów i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem,
  • bezpieczeństwo informacyjne,
  • zarządzanie kryzysowe w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych,
  • strategia bezpieczeństwa narodowego,
  • ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych.
Czas trwania studiów to 2 semestry (łącznie 330 godzin).
Koszt 1 semestru: 1000 zł.