Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Jedną z propozycji naszej uczelni są studia podyplomowe na kierunku Administracja, które proponujemy w Warszawie. To forma kształcenia dla tych osób, które ukończyły już studia I i II stopnia, a chcą dodatkowo podnieść jeszcze swoje kwalifikacje zawodowe. Studia podyplomowe administracyjne są również doskonałą okazją do tego, aby poszerzyć zakres swoich dotychczasowych umiejętności w tej dziedzinie lub też wyspecjalizować się w niej. Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym i trwa rok akademicki (2 semestry). Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w weekendy, dzięki czemu można łatwiej połączyć codzienne obowiązki zawodowe z dokształcaniem się. Każdy z absolwentów studiów podyplomowych na kierunku Administracja w Warszawie otrzymuje świadectwo ich ukończenia.

Na studiach podyplomowych Administracja oferujemy następujące kierunki:
 • Administrowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Absolwent kierunku posiada wiedzę niezbędną między innymi do doboru pracowników, organizowania szkoleń dla pracowników, oceniania pracowników, a także zarządzania wynikami ich efektywności w przedsiębiorstwach.
 • Administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Specjalizacja dedykowana studentom chcących zdobyć umiejętności i kwalifikacje menadżerskie umożliwiające kierowanie przedsiębiorstwem. Studia oparte są o praktyczny sposób nauczania.
 • Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacyjnej w organizacjach
 • Studenci na tym kierunku uczą się sposobów organizowania i realizowania zadania we wszelkich ośrodkach i placówkach związanych z pomocą społeczną w Polsce.
 • Administrowanie i zarządzanie w samorządach
 • Kierunek stworzony z myślą wszystkich, którzy w chcieliby znaleźć zatrudnienie w organach samorządu terytorialnego.
 • Bezpieczeństwo informacji i zarządzanie informacją niejawną
 • Absolwenci tego kierunku są ekspertami z zakresu ochrony między innymi danych osobowych.
Jaka jest charakterystyka studiów podyplomowych w zakresie Administracji? Podczas zjazdów uczestnicy mogą zapoznać się m.in. różnymi rozwiązaniami w obszarze organizacyjno-prawnym, które wykorzystywane są w funkcjonowaniu gospodarki administracji państwowej i samorządowej. Zakres tematyczny obejmować będzie takie dziedziny prawa jak np. prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo pracy czy prawo finansów publicznych.

W toku studiów podyplomowych pojawiają się przedmioty, które obejmują takie zagadnienia jak:
 • prawo konstytucyjne,
 • ustrój administracji lokalnej w Polsce,
 • prawo administracyjne,
 • prawoznawstwo,
 • postępowanie administracyjne,
 • podstawy prawa handlowego,
 • finanse publiczne i system podatkowy w Polsce,
 • ustrój organów ochrony prawnej,
 • teoria i praktyka negocjacji.
Podyplomowe studia Administracji prowadzone są w formie:
 • wykładów,
 • ćwiczeń,
 • seminariów.
Podczas zajęć dydaktycznych wykorzystywane są m.in. techniki multimedialne oraz metody aktywizujące uczestników zjazdów.

Studia podyplomowe dedykowane są przede wszystkim osobom, które wiedzą, w jakim kierunku chcą się dalej specjalizować. Administracja to specjalizacja dedykowana zwłaszcza:
 • pracownikom organów władczy i administracji publicznej rządowej (ogólnej i specjalnej),
 • pracownikom organów władzy i administracji samorządowej,
 • pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym także urzędów stanu cywilnego,
 • pracownikom administracji instytucji prywatnych - w tym również organizacji pozarządowych.
Studia Podyplomowe Administracji to forma kształcenia, która pozwoli podnieść dotychczasowe kwalifikacje zawodowe, a jednocześnie pozwala uzyskać kwalifikacje wymagane prawem obowiązującym. Zachęcamy więc referentów administracyjno-biurowych, urzędników państwowych, urzędników samorządowych, urzędników instytucji pozarządowych, urzędników sądowych, pracowników urzędów pracy i administracji oświatowej, policjantów, socjologów, doradców z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych oraz inne osoby do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku Administracja w Warszawie.