Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Pedagogika w Warszawie to kierunek studiów od lat cieszący się popularnością. Studia pedagogiczne stwarzają możliwość rozwoju zawodowego w bardzo wielu obszarach związanych z szeroko pojmowaną działalnością edukacyjną, wychowawczo-opiekuńczą i doradczą. Współczesne społeczeństwo wciąż potrzebuje i będzie potrzebowało rzetelnie i nowocześnie wykształconych specjalistów z zakresu kształcenia i wychowania, pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, poradnictwa i doradztwa zawodowego, wsparcia rodziny i aktywizacji społecznej. Natomiast zjawiska i procesy charakterystyczne dla XXI wieku generują zapotrzebowanie na nowatorskie specjalności pedagogiczne jak chociażby pedagogika osób starszych (gerontopedagogika), czy pedagogika międzykulturowa.

Pedagogika w Warszawie to studia interdyscyplinarne. Absolwent posiada:
 • wiedzę ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną niezbędną do rozumienia społecznych i kulturowych uwarunkowań kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • wiedzę niezbędną do kształtowania własnego rozwoju osobistego i zawodowego,
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i budowania relacji,
 • umiejętności tworzenia i posługiwania się warsztatem diagnostycznym i metodycznym niezbędnym w pracy pedagogicznej,
 • umiejętności refleksyjnego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej, społecznej kulturowej, uwzględniającej problemy związane z działalnością edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą,
 • umiejętności podejmowania współczesnych wyzwań i wykonywania zawodu pedagoga (nauczyciela, wychowawcy, animatora) zgodnie ze standardami nowoczesnego kształcenia i wychowania (czyli edukacji), opieki i wsparcia,
 • umiejętności praktyczne i kompetencje uprawniające do wykonywania zawodu pedagoga w wybranych i zgodnych z zainteresowaniami studenta obszarach działalności pedagogicznej,
 • umiejętność podejmowania działań zarządczych i menadżerskich w różnych obszarach szeroko rozumianej działalności pedagogicznej (edukacyjnej) i opiekuńczej,
 • przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku usług edukacyjnych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym obszarze.
Pedagogika to studia praktyczne, co oznacza nacisk na kształtowanie i rozwijanie umiejętności warsztatowych i metodycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnościami. Program studiów przewiduje szeroką ofertę zajęć warsztatowych z udziałem praktyków działalności pedagogiczno-opiekuńczej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej, doradczej, socjalnej. Nabywaniu i doskonaleniu przygotowania praktycznego służą praktyki zawodowe realizowane w odpowiednich dla wybranej specjalności instytucjach i placówkach: edukacyjnych (np. przedszkola i szkoły), opiekuńczych (np. domy dziecka), resocjalizacyjnych (np. zakłady karne), doradczych.
Pedagogika to studia kwalifikacyjne. Kształcenie specjalizacyjne jest nieodłącznym elementem programu studiów. Wybór ścieżki specjalizacyjnej należy do studenta, zależy od jego zainteresowań oraz planów rozwoju zawodowego, prowadzi do nabycia związanych ze specjalnością kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku „pedagogika” otrzymują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki, oraz nabywają kwalifikacje związane z ukończoną specjalnością. Przygotowanie absolwenta umożliwia podejmowanie profesjonalnej działalności w instytucjach i placówkach pedagogicznych, ośrodkach resocjalizacji i profilaktyki społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, specjalistycznych poradniach wychowawczych. Absolwent studiów pedagogicznych posiada wiedzę umożliwiająca działalność kuratoryjną i mediacyjną w środowiskach rodzinnych.

Studia I stopnia w WSP praktyczny profil studiów - modułowy program nauczania - efekty kształcenia Studia trwają sześć semestrów. Studenci mają możliwości wyboru w zakresie trybu nauki (formy studiów oraz studiowanej specjalności.
Kształcenie na studiach pedagogicznych w Warszawie realizowane jest w jednym z dwóch trybów nauki (forma studiów):
 • trzyletnich stacjonarnych studiach licencjackich
 • trzyletnich niestacjonarnych studiach licencjackie
Niezależnie od trybu nauki studenci osiągają takie same efekty kształcenia, realizują taki sam program merytoryczny, dokonują wyboru spośród takich samych specjalności, realizują trzymiesięczne praktyki zawodowe, a studia kończą przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.
Studia pedagogiczne pierwszego stopnia mają charakter kwalifikacyjny, co wiąże się z obligatoryjnym wyborem ścieżki specjalizacyjnej wynikającej z zainteresowań studenta i jego planów zawodowych.
Na kierunku dostępne są specjalizacje:
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  Kierunek dla osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat oraz w wieku wczesnoszkolnym (I-III klasa). Program uwzględnia zagadnienia związane z diagnozą oraz terapią pedagogiczną oraz pozwala posiąść wiedzę i zdolności niezbędne do wykonywania zawodu. W ofercie uczelni znajduje się również specjalizacja pedagogika z językiem angielskim, umożliwiająca nauczanie języka angielskiego na poziomie przedszkola oraz uczniów klas I-III.
 • pedagogika specjalna
  Specjalizacja dla studentów zainteresowanych wsparciem, terapią, edukacją, resocjalizacją, rehabilitacją. Studia na kierunku pozwolą zdobyć wiedzę teoretyczną oraz szereg zdolności praktycznych niezbędnych do udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą.
 • pedagogika resocjalizacyjna
  Dziedzina wiedzy wywodząca się z pedagogiki specjalnej. Jest to specjalizacja nakierunkowana na nauczanie i wychowywanie osób z zaburzeniami zachowania oraz nieprzystosowanych społecznie. Praca pedagoga podejmującego resocjalizację ma na celu pomoc uodpornianie oraz chronienie przed niekorzystnym oddziaływaniem środowisk.
Praktyczny profil studiów
Niezależnie od formy studiów kształcenie na kierunku nastawione jest na kształtowanie praktycznych umiejętności i kompetencji, niezbędnych w pracy pedagogicznej, w tym również wykonywaniu zawodu nauczyciela. Ponad połowa godzin zajęć dydaktycznych (750-1000 godzin w zależności od formy studiów) przewidzianych w programie studiów ma charakterze warsztatowy, ćwiczeniowy i konwersatoryjnym, a praktyki zawodowe związane ze studiowaną specjalnością trwają trzy miesiące.
Modułowy program nauczania
Program studiów pedagogicznych realizowany jest w ramach pięciu zasadniczych modułów kształcenia: ogólnym, kierunkowym, specjalnościowym, kształcenia praktycznego, przygotowania do egzaminu dyplomowego.
Moduł kształcenia ogólnego obejmuje kształcenie w zakresie językowym, umiejętności i kompetencji interpersonalnych, umiejętności i kompetencji społecznych (w tym przedsiębiorczości, planowania rozwoju osobistego i zawodowego), technologii informacyjnych.
Moduł kształcenia kierunkowego zawiera treści specyficzne dla szeroko rozumianej pedagogiki. Kształcenie                  w tym module ma charakter interdyscyplinarny, a jego wynikiem jest rzetelna wiedza ogólnopedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna charakteryzująca absolwenta studiów pedagogicznych.
Moduł kształcenia w zakresie wybranej specjalności oznacza realizację treści istotnych dla danej specjalności, co prowadzi do nabycia określonych kwalifikacji zawodowych. Studenci mają możliwość nabywania kwalifikacji zawodowych w zakresie wybranej specjalności, w tym: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym (angielskim, niemieckim), pedagogika ogólna z przygotowaniem pedagogicznym; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; resocjalizacja i profilaktyka społeczna; poradnictwo i doradztwo zawodowe; psychopedagogiczne poradnictwo rodzinne; pedagogika osób starszych (gerontopedagogika).
Moduł studenckich praktyk zawodowych to możliwość weryfikacji wiedzy teoretycznej  w praktyce działalności konkretnej placówki edukacyjnej, ale także szansa na nabycie i doskonalenie umiejętności warsztatowych i metodycznych oraz rozwój kompetencji społecznych niezbędnych w pracy pedagoga. Praktyki zawodowe                    w łącznym wymiarze trzech miesięcy (240 godzin) realizowane są od drugiego semestru studiów.
Moduł przygotowujący do egzaminu dyplomowego obejmuje: seminarium dyplomowe realizowane na trzecim roku studiów, przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej z zakresu problematyki związanej ze studiowaną specjalnością, albo alternatywnie - przygotowanie i realizację dyplomowego projektu edukacyjnego związanego ze studiowaną specjalnością, przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Program nauczania w zakresie pedagogiki realizowany jest w trakcie 1500 do 2000 godzin zajęć dydaktycznych (łącznie z praktyką zawodową) w zależności od wybranego trybu nauki (formy studiów).
Efekty kształcenia
Realizacja programu nauczania na studiach  pedagogicznych pierwszego stopnia prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, opracowanych przez Radę Instytutu Nauk Społecznych WSP i zatwierdzonych przez Senat Uczelni. Efekty kształcenia określone dla kierunku Pedagogika są zgodne z wymogami zawartymi  w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
Warunkiem ukończenia studiów w zakresie pedagogiki w Warszawie, uzyskania kwalifikacji związanych ze studiowaną specjalnością i uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia, co związane jest z kompletnym zrealizowaniem programu nauczania.