Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 1. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „DIETETYKA” O PROFILU PRAKTYCZNYM

  Przyjęcia na studia magisterskie zaoczne z zakresu dietetyki w Instytucie Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie odbywają się bez egzaminów wstępnych. Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „dietetyka” upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Szczególne wymagania dla kandydatów kierunku „dietetyka” studia drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „dietetyka”.
  Kandydat na zaoczne studia magisterskie „dietetyka” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) - zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.
 2. Dietetyka 3. ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „DIETETYKA” O PROFILU PRAKTYCZNYM.

  Studia drugiego stopnia kierunku „dietetyka” w Instytucie Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie będą trwać 2 lata (4 semestry) i będą się odbywać w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zgodnie z dotychczasowym systemem organizacji roku akademickiego w INM WSP - w przypadku studiów stacjonarnych zajęcia dydaktyczne obejmą 4 semestry (po 15 tygodni każdy semestr) przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem w ciągu 4 semestrów w ramach dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów w ciągu semestru) w systemie zjazdów co dwa tygodnie (zajęcia w godzinach 08.00 – 18.15). Zarówno studia stacjonarne i niestacjonarne będą się kończyć złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra dietetyki. Obie formy studiów obejmują te same zakładane efekty kształcenia i tę samą liczbę punktów ECTS i wymiar godzin praktyk zawodowych.


 4. PROGRAM I PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU "DIETETYKA" O PROFILU PRAKTYCZNYM.

  Zaoczne studia magisterskie na kierunku „dietetyka” w Instytucie Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie , w kontekście zakładanych efektów kształcenia, mieści się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Stanowi wypadkową trzech dziedzin nauki: nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne i nauki medyczne oraz mieszczących się w nich dwóch dyscyplin naukowych: biologia medyczna i medycyna.

  Podstawą dla sformułowania efektów kształcenia są charakterystyki poziomu 7. (studia drugiego stopnia) dla obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 (Dz.U. 2016 poz. 1594).


PROGRAM STUDIÓW
Studia stacjonarne - 1805 godzin (w tym 480 godzin praktyk zawodowych)
Studia niestacjonarne - 1315 godziny (w tym 480 godzin praktyk zawodowych)
Studia stacjonarne i niestacjonarne - 120 ECTS
I. Moduł przedmiotów podstawowych
studia stacjonarne 785 godzin, 57 ECTS
studia niestacjonarne 477 godzin, 57 ECTS

II. Moduł pracy magisterskiej
studia stacjonarne 170 godzin seminarium, 11 ECTS
studia niestacjonarne 104 godzin seminarium, 11 ECTS

III. Moduł przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru
Poradnictwo dietetyczne
studia stacjonarne 370 godzin, 36 ECTS
studia niestacjonarne 254 godzin, 36 ECTS
Psychodietetyka
studia stacjonarne 370 godzin 36 ECTS
studia niestacjonarne 254 godzin, 36 ECTS

IV. Moduł obowiązkowych praktyk zawodowych
studia stacjonarne 480 godzin, 16 ECTS
studia niestacjonarne 480 godzin, 16 ECTS

REALIZOWANE PRZEDMIOTY W MODUŁACH
Patofizjologia kliniczna, Immunologia, Elementy psychologii i komunikacji interpersonalnej, Podstawy przedsiębiorczości z elementami prawa, Diagnostyka laboratoryjna, Chemiczne aspekty żywności, Somatometria, Dietetyka specjalistyczna, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, Demografia i epidemiologia żywieniowa, Nietolerancje pokarmowe i alergologia, Nutrigenomika, Profilaktyka chorób cywilizacyjnych.
 • Specjalność – Psychodietetyka – Psychospołeczne, kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania zachowań zdrowotnych, Psychologia osobowości, Psychologia zdrowia i żywienia, Terapia zaburzeń odżywiania, Terapia odwagi i otyłości, Promocja zdrowego stylu życia, edukacja i poradnictwa, Coaching i trening umiejętności interpersonalnych, Toksykologia i skutki zdrowotne stosowania substancji psychoaktywnych, Pracownia dietetyki i żywienia.
 • Specjalność – Poradnictwo dietetyczne – Poradnictwo żywieniowe i ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe, Ocena sposobu żywienia i stanu odżywiania, Choroby dietozależne, Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących, Dietetyka kliniczna, Żywienie dzieci i młodzieży, Żywienie osób w podeszłym wieku, Suplementy diety, Psychologiczne metody poradnictwa żywieniowego, Pracownia dietetyki i żywienia.
KADRA DYDAKTYCZNA
Kadrę na kierunku „Dietetyka” w Instytucie Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie stanowią nauczyciele akademiccy posiadający znaczący dorobek naukowy, zajmując się różnorodnymi zagadnieniami z zakresu nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Prowadzą oni badania naukowe, uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, są autorami artykułów, rozdziałów i monografii, nie tylko w kraju ale także za granicą, stale rozszerzany jest zakres badań naukowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz.1596) nauczyciele w Instytucie Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie posiadają zapewniający realizacji programu studiów dorobek naukowy w obszarze wiedzy, odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu dla tego kierunku studiów w zakresie jednej z dyscyplin naukowych , do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla kierunku „dietetyka” lub posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia.