Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Dietetyka

Dietetyka to dziedzina, która z roku na rok zdobywa coraz więcej uwagi. Już dziś jest jedną z ważniejszych części współczesnego rynku pracy, tworząc dziesiątki miejsc dla nowych, wykwalifikowanych pracowników, którzy mają solidną wiedzę oraz świetnie odnajdują się w najnowszych informacjach branżowych – jednym miejsc, gdzie odnaleźć można wiele ofert pracy dla dietetyków jest Warszawa. Studia na kierunku dietetyka to wybór dla osób, które dbają o zdrowie i kondycję fizyczną. Przygotowują się do wielu aktywności zawodowych: oceny stanu żywienia, sposobu żywienia, oceny zapotrzebowania na mikroskładniki, przygotowywania diet oraz potraw, a także tworzenia profilaktyki czy edukacji żywieniowej.
STUDIA I STOPNIA
Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów I stopnia:
 • studia licencjackie dzienne trzyletnie (6 semestrów), oraz
 • studia licencjackie zaoczne trwające również trzy lata (6 semestrów).
Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom licencjata dietetyki w jednej
z następujących specjalności:
 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka sportowa
 • Poradnictwo żywieniowe
 • Psychodietetyka
Po ukończeniu studiów z zakresu dietetyki, nasz absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi kontrolować  jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Dietetyk potrafi dokonać oceny stanu od żywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne. Zna zasady edukacji żywieniowej i jest przygotowany do jej prowadzenia. Absolwenci kierunku dietetyka w naszej szkole w Warszawie mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Są przygotowani do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego dzięki osobnym, przygotowującym do tego wyzwania, zajęciom..
PROGRAM STUDIÓW
Program kształcenia na kierunku dietetyka oparto na pięciu zasadniczych modułach kształcenia, obejmujących trzy moduły przedmiotów obowiązkowych (ogólne, podstawowe i kierunkowe) oraz dwa moduły fakultatywne – specjalnościowe.
 • Moduł przedmiotów ogólnych, w wymiarze 240 godzin na studiach dziennych i 170 na zaocznych, obejmuje przedmioty wymagane i niezbędne studentowi niemal na wszystkich kierunkach studiów (m.in. język angielski, wychowanie fizyczne, ochrona własności intelektualnej, bhp i ergonomia).
 • Moduł przedmiotów podstawowych, w wymiarze 855 godzin na studiach stacjonarnych i 470 na niestacjonarnych, obejmuje przedmioty z zakresu nauk podstawowych dla kierunku dietetyka, w tym także z dyscyplin pokrewnych takich jak chemia i biologia. W ramach tego modułu realizowane jest seminarium dyplomowe, obowiązujące wszystkich studentów dietetyki, niezależnie od obranej specjalności, a także przedmioty poszerzające wiedzę humanistyczna studenta, takie jak socjologia, pedagogika czy etyka.
 • Moduł przedmiotów kierunkowych, o łącznej liczbie godzin 735 na studiach stacjonarnych i 360 godzin na niestacjonarnych, stanowi wprowadzenie do kształcenia specjalistycznego, dając solidne podstawy z wiedzy o żywieniu, farmakologii żywienia, chorobach związanych z nieprawidłowym żywieniem, technologii produkcji potraw itp. Do tego modułu kształcenia zaliczono również praktyki studenckie, które przewidziano dla wszystkich studentów.
 • Specjalność fakultatywna „Poradnictwo żywieniowe”, która obejmuje 440 godzin zajęć na studiach dziennych oraz 340 godzin zajęć na studiach zaocznych, przygotowuje studentów do planowania i opracowywania jadłospisów zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania. Program obejmuje tematykę z zakresu żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń,  żywienia kobiet w ciąży i dzieci, co pozwoli absolwentowi profesjonalnie udzielać porad z zakresu dieto terapii. Absolwent tej specjalności na studiach z zakresu dietetyki będzie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych, turystycznych a także w usługach cateringowych. Będzie przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prawidłowym żywieniem.
 • Studenci specjalności „Psychodietetyka” zrealizują 11 przedmiotów, których łączny wymiar wyniesie, podobnie jak przy poprzedniej specjalności, 440 godzin zajęć na studiach stacjonarnych oraz 340 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych. W programie tej specjalności „zawarto kilka przedmiotów ściśle związanych z psychologią człowieka (psychologia żywienia, psychologia osobowości i motywacji, psychologiczne i medyczne aspekty zachowań zdrowotnych i odchudzania). Wiedza uzyskana w ramach specjalności pozwoli absolwentom dietetyki wykształcić umiejętność diagnozowania przyczyn zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. otyłości, anoreksji, bulimii, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca). Dietetyk, który ukończy tę specjalizację  może pracować m.in. jako dietetyk w  przychodniach  i gabinetach specjalistycznych, prowadzić własną działalność w zakresie porad dietetycznych, propagator zdrowego trybu życia (połączenie elementów terapii psychologicznej i dietetycznej).