Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
ul Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 22 870 00 01
518 957 332
dziekanat@wspkosmetologia.pl

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Administracja to współcześnie jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów. Studia te umożliwiają pracę we wszystkich urzędach, a także przedsiębiorstwach, które mają dział organizacyjny lub prawny. W czasie zajęć studenci uczą się podstawowej wiedzy z zakresu nauk o administracji, ale także tych dotyczących prawa, ekonomii oraz innych obszarów. Administracja to także nauka interpretowania oraz analizowania tekstów prawnych oraz samodzielne przygotowywanie dokumentów administracyjnych oraz wystąpień, oficjalnych listów, podań i decyzji. Studia na kierunku administracja uczą, jak rozwiązywać problemy oraz komunikować się z innymi pracownikami na różnym szczeblu. Jeśli studia i administracja – to tylko Warszawa. To tutaj znajdują się najważniejsze urzędy, przedsiębiorstwa oraz firmy; to także tutaj znajduje się Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, która oferuje wykwalifikowanych wykładowców oraz wysokiej jakości:
Studia I- go stopnia
Administracja to popularny kierunek studiów I stopnia, które odbywają się w 6-cio semestralnym systemie kształcenia stacjonarnego lub niestacjonarnego. Przyszli studenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie, którzy planują rozpocząć naukę na tym kierunku mają możliwość wybrania jednego z dwóch trybów nauki:
 • studia licencjackie (trzyletni system nauki stacjonarnej)
 • studia licencjackie (trzyletni system nauki niestacjonarnej)
Absolwenci studiów otrzymują dyplom licencjata administracji potwierdzający ich kwalifikacje w ramach jednej ze specjalizacji:
 • Administrowanie bezpieczeństwem publicznym - w ramach tego kierunku studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu m.in. znajomości konstytucyjnego systemu organów państwa, tego, jaką rolę pełnią one w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej, posługiwania się różnymi technikami negocjacji. Odbywają praktykę w takich jednostkach jak np. Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Komenda Miejska Policji, Straż Graniczna, szpitale. Studenci zyskują odpowiednie przygotowanie do pracy w instytucjach administracji publicznej w Polsce, jak również we wszelkich innych podmiotach, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo publiczne.
 • Samorząd terytorialny - jest bardzo ciekawym kierunkiem studiów, adresowanym do osób, które interesują się zagadnieniami prawo-ekonomicznymi i naukami społecznymi. Poza znajomością podstawowych zagadnień, wśród cech mile widzianych u kandydatów przyda się analityczny umysł, zdolność logicznego myślenia, a także umiejętność formułowania wniosków. Nauka polega na zgłębieniu wiedzy na temat organizowania i funkcjonowania struktur państwa w Polsce. Studenci nabywają np. umiejętność analizowania, oceniania i interpretowania procesów, jakie zachodzą w małych i dużych społecznościach. Dotyczyć one mogą ekonomii i polityki. Docelowe miejsca pracy to administracja państwowa i stanowiska urzędnicze.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi to kierunek bardzo popularny, ponieważ w każdym przedsiębiorstwie czy organizacji może przydać się wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim - niezależnie od pełnionego stanowiska. Studenci podczas wykładów, ćwiczeń czy seminariów uczą się m.in. jak dobierać pracowników, przygotowywać szkolenia, oceniać osoby zatrudnione, kształtować system wynagrodzeń. Gdzie znajdą pracę? Z pewnością mogą zostać zatrudnieni jako specjaliści ds. personalnych w działach personalnych lub agencjach personalnych, jak również jako menadżerowie średniego i wyższego szczebla.
 • Zarządzanie ochroną zdrowia. - celem studiów na tym kierunku jest przekazanie studentom szeroko rozumianej wiedzy w zakresie zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich. Zarządzanie służbą zdrowia w XXI w. jest dużym wyzwaniem i wiąże się m.in. ze śledzeniem wszelkich zamian, jakie zachodzą w systemie ochrony zdrowia. Studia przeznaczone są dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej, pracowników NFZ oraz innych instytucji, które na co dzień dysponują środkami na opiekę zdrowotną. To kierunek, który gwarantuje zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie m.in. zarządzania, ekonomii i finansów.
Podczas studiów, studenci zdobędą nie tylko wiedzę z zakresu administracji. Studia wyposażą ich również w szeroki zasób informacji odnośnie nauk społecznych, prawa, a także podstaw ekonomii i zarządzania. Zdobytą wiedzę będą potrafili wykorzystać w pracy zawodowej przy jednoczesnym zachowaniu zasad etycznych. Kierunek otworzy przed nimi perspektywy pracy w różnych rodzajach administracji, a także instytucjach o profilu niepublicznym, w których z pewnością przyda się również znajomość stosowania prawa.
Program studiów
W ciągu trzyletniego programu studiów przewidziano realizację pięciu zasadniczych modułów kształcenia. Trzy z nich to moduły obowiązkowe, które obligują studentów do uczestniczenia w zajęciach o charakterze ogólnym, podstawowym i kierunkowym. Pozostałe dwa moduły mają wymiar fakultatywno – specjalnościowy. Zgodnie z tym, studia obejmują realizację następujących modułów obowiązkowych:
 • Moduł przedmiotów ogólnych, w zakres którego wpisują się:
  • przedmioty obowiązkowe, wiodące na wszystkich kierunkach studiów, są to m. in. język angielski, ochrona własności intelektualnej, ergonomia, a także wychowanie fizyczne i znajomość zasad BHP,
  • przedmioty zaznajamiające z głównym kierunkiem kształcenia, czyli tematyką prawno administracyjną ze szczególnym naciskiem na prawo międzynarodowe, organizację ochrony środowiska oraz logikę prawniczą,
  • przedmioty, które wzbogacają wiedzę humanistyczną o filozofię i podstawy wiedzy psychologicznej.
 • Moduł przedmiotów podstawowych, który obejmuje:
  • przedmioty, które wyposażają przyszłego absolwenta w wiedzę z zakresu historii administracji oraz samej administracji w ogóle, podstawy rządzące mikro- i makroekonomią, prawo administracyjne oraz postępowanie administracyjne. W ramach tego modułu, studia zakładają również uczestnictwo studentów, niezależnie od wybranej specjalizacji w obowiązkowym seminarium dyplomowym.
 • Moduł przedmiotów kierunkowych realizowany jest w wymiarze przygotowującym studentów do kształcenia specjalistycznego. W ramach tego modułu studia dają studiującym administrację solidne podstawy dotyczące wiedzy o administracji i prawie administracyjnym szczególnie w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego, prawa cywilnego z umowami w administracji, instytucji i źródeł prawa UE, zamówień publicznych, a także z dziedzin takich, jak legislacja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji czy techniki negocjacji i mediacji w administracji.
Poza uczestnictwem w modułach obowiązkowych, na studiach wprowadzono obowiązek odbycia praktyk studenckich. Dotyczy to wszystkich osób studiujących administrację.